Icon
 • سالنامه گردشگری با تیراژ 10000 نسخه با صفحات تبلیغاتی مجزا برای هتل ها و آژانس های مسافرتی توزیع 7000 جلد رایگان
مـــــــــنو
هتل های اصفهان براساس آمار جستجوی گوگل و تحقیق واحد پژوهش و برنامه ریزی شرکت شهر سفر در خصوص زمان های مناسب سفر به اصفهان همچنین رغبت مسافران برای تور مشهد مشخص گردید که در ماه های تیر تا خرداد و دی تا اسفند بیشترین تقاضا برای تور اصفهان را دارا است
لذا در این تاریخ صفحه تبلیغاتی برای هتل های اصفهان در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می گردد حداقل ده هزار نفر بطور مستقیم این صفحه را مشاهده کنند.
همچنین پیش بینی می گردد تعداد بیش از سی هزار نفر از اطلاعات هتل های اصفهان در این صفحه بطور غیرمستقیم و از طریق دارندگان این سالنامه بهرمند شوند.
چون در نظر است اطلاعات سالنامه بطور آنلاین در سایت شهر سفر و تاپ تراول بطور همزمان در معرض دید مسافران قرار گیرد لذا از این طریق نیز حداقل ده هزار نفر از این صفحه بازدید خواهند کرد.
بنابراین حداقل چهل هزار نفر از اطلاعات این صفحه دیدن می کنند.
نرخ تبلیغات در این صفحه برای هر هتل فقط 1/200/000 تومان می باشد.

تاریخ ثبت :1395/08/23 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:680 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
هتل های کیش براساس آمار جستجوی گوگل و تحقیق واحد پژوهش و برنامه ریزی شرکت شهر سفر در خصوص زمان های مناسب سفر به کیش همچنین رغبت مسافران برای تور کیش مشخص گردید که در ماه های تیر تا خرداد و دی تا اسفند بیشترین تقاضا برای تور کیش را دارا است
لذا در این تاریخ صفحه تبلیغاتی برای هتل های کیش در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می گردد حداقل ده هزار نفر بطور مستقیم این صفحه را مشاهده کنند.
همچنین پیش بینی می گردد تعداد بیش از سی هزار نفر از اطلاعات هتل های کیش در این صفحه بطور غیرمستقیم و از طریق دارندگان این سالنامه بهرمند شوند.
چون در نظر است اطلاعات سالنامه بطور آنلاین در سایت شهر سفر و تاپ تراول بطور همزمان در معرض دید مسافران قرار گیرد لذا از این طریق نیز حداقل ده هزار نفر از این صفحه بازدید خواهند کرد.
بنابراین حداقل چهل هزار نفر از اطلاعات این صفحه دیدن می کنند.
نرخ تبلیغات در این صفحه برای هر هتل فقط 1/200/000 تومان می باشد.

تاریخ ثبت :1395/08/23 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:670 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
هتل های مشهد براساس آمار جستجوی گوگل و تحقیق واحد پژوهش و برنامه ریزی شرکت شهر سفر در خصوص زمان های مناسب سفر به مشهد همچنین رغبت مسافران برای تور مشهد مشخص گردید که در ماه های تیر تا خرداد و دی تا اسفند بیشترین تقاضا برای تور مشهد را دارا است
لذا در این تاریخ صفحه تبلیغاتی برای هتل های مشهد در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می گردد حداقل ده هزار نفر بطور مستقیم این صفحه را مشاهده کنند.
همچنین پیش بینی می گردد تعداد بیش از سی هزار نفر از اطلاعات هتل های مشهد در این صفحه بطور غیرمستقیم و از طریق دارندگان این سالنامه بهرمند شوند.
چون در نظر است اطلاعات سالنامه بطور آنلاین در سایت شهر سفر و تاپ تراول بطور همزمان در معرض دید مسافران قرار گیرد لذا از این طریق نیز حداقل ده هزار نفر از این صفحه بازدید خواهند کرد.
بنابراین حداقل چهل هزار نفر از اطلاعات این صفحه دیدن می کنند.
نرخ تبلیغات در این صفحه برای هر هتل فقط 1/200/000 تومان می باشد.

تاریخ ثبت :1395/08/23 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:678 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
آژانس مجری تور تایلند براساس آمار جستجوی گوگل و تحقیق واحد پژوهش و برنامه ریزی شرکت شهر سفر در خصوص زمان های مناسب سفر به تایلند همچنین رغبت مسافران برای تور تایلند مشخص گردید که در ماه های تیر تا خرداد و دی تا اسفند بیشترین تقاضا برای تور تایلند را دارا است
لذا در این تاریخ صفحه تبلیغاتی برای آژانس های مجری تور تایلند در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می گردد حداقل ده هزار نفر بطور مستقیم این صفحه را مشاهده کنند.
همچنین پیش بینی می گردد تعداد بیش از سی هزار نفر از اطلاعات آژانس های مجری تور تایلند در این صفحه بطور غیرمستقیم و از طریق دارندگان این سالنامه بهرمند شوند.
چون در نظر است اطلاعات سالنامه بطور آنلاین در سایت شهر سفر و تاپ تراول بطور همزمان در معرض دید مسافران قرار گیرد لذا از این طریق نیز حداقل ده هزار نفر از این صفحه بازدید خواهند کرد.
بنابراین حداقل چهل هزار نفر از اطلاعات این صفحه دیدن می کنند.
نرخ تبلیغات در این صفحه برای هر آژانس فقط 1/200/000 تومان می باشد.
لینک خرید سالنامه گردشگری
تاریخ ثبت :1395/08/19 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:660 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
آژانس مجری تور مالزی براساس آمار جستجوی گوگل و تحقیق واحد پژوهش و برنامه ریزی شرکت شهر سفر در خصوص زمان های مناسب سفر به مالزی همچنین رغبت مسافران برای تور مالزی مشخص گردید که در ماه های دی تا اسفند بیشترین تقاضا برای تورمالزی را دارا است
لذا در این تاریخ صفحه تبلیغاتی برای آژانس های مجری تور مالزی در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می گردد حداقل ده هزار نفر بطور مستقیم این صفحه را مشاهده کنند.
همچنین پیش بینی می گردد تعداد بیش از سی هزار نفر از اطلاعات آژانس های مجری تورمالزی در این صفحه بطور غیرمستقیم و از طریق دارندگان این سالنامه بهرمند شوند.
چون در نظر است اطلاعات سالنامه بطور آنلاین در سایت شهر سفر و تاپ تراول بطور همزمان در معرض دید مسافران قرار گیرد لذا از این طریق نیز حداقل ده هزار نفر از این صفحه بازدید خواهند کرد.
بنابراین حداقل چهل هزار نفر از اطلاعات این صفحه دیدن می کنند.
نرخ تبلیغات در این صفحه برای هر آژانس فقط 1/200/000 تومان می باشد.
لینک خرید سالنامه گردشگری
تاریخ ثبت :1395/08/19 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:711 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
آژانس مجری تور دبی براساس آمار جستجوی گوگل و تحقیق واحد پژوهش و برنامه ریزی شرکت شهر سفر در خصوص زمان های مناسب سفر به دبی همچنین رغبت مسافران برای تور دبی مشخص گردید که در ماه های آبان و اسفند بیشترین تقاضا برای توردبی را دارا است
لذا در این تاریخ صفحه تبلیغاتی برای آژانس های مجری تور مالزی در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می گردد حداقل ده هزار نفر بطور مستقیم این صفحه را مشاهده کنند.
همچنین پیش بینی می گردد تعداد بیش از سی هزار نفر از اطلاعات آژانس های مجری توردبی در این صفحه بطور غیرمستقیم و از طریق دارندگان این سالنامه بهرمند شوند.
چون در نظر است اطلاعات سالنامه بطور آنلاین در سایت شهر سفر و تاپ تراول بطور همزمان در معرض دید مسافران قرار گیرد لذا از این طریق نیز حداقل ده هزار نفر از این صفحه بازدید خواهند کرد.
بنابراین حداقل چهل هزار نفر از اطلاعات این صفحه دیدن می کنند.
نرخ تبلیغات در این صفحه برای هر آژانس فقط 1/200/000 تومان می باشد.
لینک خرید سالنامه گردشگری
تاریخ ثبت :1395/08/19 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:691 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
آژانس مجری تور استانبول براساس آمار جستجوی گوگل و تحقیق واحد پژوهش و برنامه ریزی شرکت شهر سفر در خصوص زمان های مناسب سفر به استانبول همچنین رغبت مسافران برای تور استانبول مشخص گردید که در ماه های تیر تا خرداد و دی تا اسفند بیشترین تقاضا برای تور استانبول را دارا است
لذا در این تاریخ صفحه تبلیغاتی برای آژانس های مجری تور استانبول در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می گردد حداقل ده هزار نفر بطور مستقیم این صفحه را مشاهده کنند.
همچنین پیش بینی می گردد تعداد بیش از سی هزار نفر از اطلاعات آژانس های مجری تور استانبول در این صفحه بطور غیرمستقیم و از طریق دارندگان این سالنامه بهرمند شوند.
چون در نظر است اطلاعات سالنامه بطور آنلاین در سایت شهر سفر و تاپ تراول بطور همزمان در معرض دید مسافران قرار گیرد لذا از این طریق نیز حداقل ده هزار نفر از این صفحه بازدید خواهند کرد.
بنابراین حداقل چهل هزار نفر از اطلاعات این صفحه دیدن می کنند.
نرخ تبلیغات در این صفحه برای هر آژانس فقط 1/200/000 تومان می باشد.
لینک خرید سالنامه گردشگری
تاریخ ثبت :1395/08/19 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:669 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
آژانس مجری تور ترکیه براساس آمار جستجوی گوگل و تحقیق واحد پژوهش و برنامه ریزی شرکت شهر سفر در خصوص زمان های مناسب سفر به ترکیه همچنین رغبت مسافران برای تور ترکیه مشخص گردید که در ماه های آبان و اسفند بیشترین تقاضا برای تورترکیه را دارا است
لذا در این تاریخ صفحه تبلیغاتی برای آژانس های مجری تورترکیه در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می گردد حداقل ده هزار نفر بطور مستقیم این صفحه را مشاهده کنند.
همچنین پیش بینی می گردد تعداد بیش از سی هزار نفر از اطلاعات آژانس های مجری تورترکیه در این صفحه بطور غیرمستقیم و از طریق دارندگان این سالنامه بهرمند شوند.
چون در نظر است اطلاعات سالنامه بطور آنلاین در سایت شهر سفر و تاپ تراول بطور همزمان در معرض دید مسافران قرار گیرد لذا از این طریق نیز حداقل ده هزار نفر از این صفحه بازدید خواهند کرد.
بنابراین حداقل چهل هزار نفر از اطلاعات این صفحه دیدن می کنند.
نرخ تبلیغات در این صفحه برای هر آژانس فقط 1/200/000 تومان می باشد.
لینک خرید سالنامه گردشگری
تاریخ ثبت :1395/08/19 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:801 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
آژانس مجری تور مشهد براساس آمار جستجوی گوگل و تحقیق واحد پژوهش و برنامه ریزی شرکت شهر سفر در خصوص زمان های مناسب سفر به مشهد همچنین رغبت مسافران برای تور مشهد مشخص گردید که در ماه های دی تا اسفند بیشترین تقاضا برای تورمشهد را دارا است
لذا در این تاریخ صفحه تبلیغاتی برای آژانس های مجری تور مشهددر نظر گرفته شده است.
پیش بینی می گردد حداقل ده هزار نفر بطور مستقیم این صفحه را مشاهده کنند.
همچنین پیش بینی می گردد تعداد بیش از سی هزار نفر از اطلاعات آژانس های مجری تورمالزی در این صفحه بطور غیرمستقیم و از طریق دارندگان این سالنامه بهرمند شوند.
چون در نظر است اطلاعات سالنامه بطور آنلاین در سایت شهر سفر و تاپ تراول بطور همزمان در معرض دید مسافران قرار گیرد لذا از این طریق نیز حداقل ده هزار نفر از این صفحه بازدید خواهند کرد.
بنابراین حداقل چهل هزار نفر از اطلاعات این صفحه دیدن می کنند.
نرخ تبلیغات در این صفحه برای هر آژانس فقط 1/200/000 تومان می باشد.
لینک خرید سالنامه گردشگری
تاریخ ثبت :1395/08/19 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:554 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
آژانس مجری تور آنتالیا براساس آمار جستجوی گوگل و تحقیق واحد پژوهش و برنامه ریزی شرکت شهر سفر در خصوص زمان های مناسب سفر به آنتالیا همچنین رغبت مسافران برای تور آنتالیا مشخص گردید که در ماه های دی تا اسفند بیشترین تقاضا برای تورآنتالیا را دارا است
لذا در این تاریخ صفحه تبلیغاتی برای آژانس های مجری تور آنتالیا در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می گردد حداقل ده هزار نفر بطور مستقیم این صفحه را مشاهده کنند.
همچنین پیش بینی می گردد تعداد بیش از سی هزار نفر از اطلاعات آژانس های مجری تورآنتالیا در این صفحه بطور غیرمستقیم و از طریق دارندگان این سالنامه بهرمند شوند.
چون در نظر است اطلاعات سالنامه بطور آنلاین در سایت شهر سفر و تاپ تراول بطور همزمان در معرض دید مسافران قرار گیرد لذا از این طریق نیز حداقل ده هزار نفر از این صفحه بازدید خواهند کرد.
بنابراین حداقل چهل هزار نفر از اطلاعات این صفحه دیدن می کنند.
نرخ تبلیغات در این صفحه برای هر آژانس فقط 1/200/000 تومان می باشد.
لینک خرید سالنامه گردشگری
تاریخ ثبت :1395/08/19 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:679 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
آژانس مجری تور کیش براساس آمار جستجوی گوگل و تحقیق واحد پژوهش و برنامه ریزی شرکت شهر سفر در خصوص زمان های مناسب سفر به کیش همچنین رغبت مسافران برای تور کیش مشخص گردید که در ماه های دی تا اسفند بیشترین تقاضا برای تورکیش را دارا است
لذا در این تاریخ صفحه تبلیغاتی برای آژانس های مجری تور کیش در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می گردد حداقل ده هزار نفر بطور مستقیم این صفحه را مشاهده کنند.
همچنین پیش بینی می گردد تعداد بیش از سی هزار نفر از اطلاعات آژانس های مجری تورکیش در این صفحه بطور غیرمستقیم و از طریق دارندگان این سالنامه بهرمند شوند.
چون در نظر است اطلاعات سالنامه بطور آنلاین در سایت شهر سفر و تاپ تراول بطور همزمان در معرض دید مسافران قرار گیرد لذا از این طریق نیز حداقل ده هزار نفر از این صفحه بازدید خواهند کرد.
بنابراین حداقل چهل هزار نفر از اطلاعات این صفحه دیدن می کنند.
نرخ تبلیغات در این صفحه برای هر آژانس فقط 1/200/000 تومان می باشد.
لینک خرید سالنامه گردشگری
تاریخ ثبت :1395/08/19 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:681 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
نخستین سالنامه تخصصی گردشگری ایران نخستین سالنامه تخصصی گردشگری ایران
با صفحات تبلیغاتی مجزا برای هتل ها و آژانس های مسافرتی

این سالنامه به شما مسافران و همچنین ایران گردان و حتی جهان گردان عزیز کمک میکند تا مقصد مورد نظر خود را در بهترین فصل انتخاب کرده و به آنجا سفر کنید .

در اینسالنامه اطلاعات کاملی از مکان های تفریحی و گردشی ایران و جهان گرد آوری شده است .
همچنین اطلاعات تکمیلی آژانس های مسافرتی ، هتل ها و هزاران اطلاعات دیگر مربوط به گردشگری ایران وجهان در این سالنامه وجود دارد ، که هر گردشگر داخلی یا خارجی به یک نسخه ازین سالنامه احتیاج دارد .
این سالنامه با تیراژ 30000 نسخه در تمام ایران چاپ و پخش میشود .
همچنین برای بهتر دیده شدن هتل ها و آژانس های مسافرتی در این سالنامه صفحات تبلیغاتی ، طراحی و تعبیه شده است .

مشاغل مرتبط به زمینه گردشگری میتوانند در این سالنامه خود را به جامعه تورسیم و گردشگری ایران معرفی کنند .

برای سفارش محصول و اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید :
09197173171

خرید آنلاین سالنامه گردشگری با تحویل در محل از طریق پست
تاریخ ثبت :1395/07/01 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:642 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
بستن همه نظرات
محمود
تبلیغات تور
 • 4 5
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,125,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
3,450,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
720,000
 • 6 7
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
4,995,000
 • 4 5
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
2,390,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,405,000
تبلیغات تور تور شیراز تور باکو تور تایلند تور روسیه تور مالزی
گزارش تخلف
در صورت مشاهده هر گونه تخلف در سایت یا تناقض اطلاعات تورها و آژانس ها آن را گزارش دهید
عنوان تخلف
نام
ایمیل
موبایل
توضیحات
telegram icon